Atidaryti mobilųjį meniu

Asmeninė informacija

 • Asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius įstatymus, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR
 • . Asmens duomenų tvarkytojas yra bendrovė Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., adresas: 20/26 Żółkiewskiego gatvė, 87-100 Torunė. Dėl duomenų valdytojo rangovų asmens duomenų, duomenų valdytojo įdarbintų ar pateikusių pareiškimus dėl įsidarbinimo duomenų valdytojo įmonėje asmenų (pagal darbo sutartį arba remiantis kita sutartimi) asmens duomenų valdytojai (bendrieji valdytojai) taip pat gali būti bendrovės Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. dukterinės įmonės, kurios yra TZMO Grupės narės. Jei norite peržiūrėti dabartinį šių įmonių sąrašą, apsilankykite tinklalapyje www.tzmo-global.com/RODO
 • Su asmens duomenų tvarkymu ir teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinimo klausimais galite kreiptis į Duomenų Apsaugos Pareigūną: Jan Stemposz, TZMO S.A. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė, el.pašto adresas: iod@tzmo.com.pl.
 • Duomenų valdytojai tvarko asmens duomenis, visų pirma:
  • remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu - duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, ypač siekiant palaikyti ryšius su duomenų subjektu; pateikti komercinę informaciją, kitą informaciją arbą produktų pavyzdžius (taip pat elektroniniu paštu); organizuoti, vesti ir dokumentuoti renginius, įskaitant konkursus, akcijas ir kitus rinkodaros veiksmus
  • pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, visų pirma, vykdyti visas teises ir pareigas, kylančias iš duomenų valdytojo sudarytų sutarčių;
  • remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu - tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, ypač siekiant naudotis duomenų valdytojo teisėmis ir pareigomis, kylančiomis dėl taikytinų teisės aktų nuostatų, ypač mokesčių teisės, darbo teisės ir socialinės apsaugos srityse;
  • pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų, ypač siekiant išieškojimo.
 • Asmens duomenų gavėjai yra asmenys, kuriuos duomenų valdytojas yra įdarbinęs (pagal darbo sutartį arba remiantis kita sutartimi) ir patikimi subjektai, bendradarbiaujantys su duomenų valdytoju tiek, kiek būtina tvarkymo tikslams pasiekti; asmens duomenys taip pat gali būti prieinami valdžios institucijoms ir kitiems subjektams, kurie įstatymų numatytu pagrindu turi teisę tai daryti, jų prašymu.
 • Duomenų valdytojas neketina perduoti asmens duomenų trečiajai šaliai ar tarptautinėms organizacijoms.
 • Asmens duomenys saugomi:
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą - kol bus pasiekti sutikime nurodyti tvarkymo tikslai;
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą - kol sutarties šalys neįvykdo visų su sutarties vykdymu susijusių įsipareigojimų, o po to - iki bet kokių reikalavimų, susijusių su sutartimi, galiojimo pabaigos ar senaties termino pabaigos;
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą - kol bus įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, ypač pareiga saugoti įrašus;
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą - kol bus pasiekti duomenų tvarkymo tikslai, visų pirma siekiant patenkinti, nutraukti arba dėl senaties panaikinti reikalavimą.
 • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas suteiktų jam galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis, o BDAR nurodytais atvejais – juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą; jis taip pat turi teisę perduoti asmens duomenis.
 • Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą įstatymų numatytai duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.
 • Jei asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti tokius duomenis, nepažeidžiant sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumo. Sutikimo atšaukimą galima atlikti, pvz. išsiunčiant elektroninį laišką su sutikimo atšaukimo pareiškimu šiuo elektroninio pašto adresu: iod@tzmo.com.pl
 • ; Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, asmens duomenų teikimas nėra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, jis yra savanoriškas; tačiau dėl duomenų nepateikimo gali būti trukdoma vykdyti duomenų tvarkymo tikslus, ypač dėl ryšių su duomenų valdytoju nebuvimo; komercinės informacijos, kitos informacijos ar produktų pavyzdžių nepateikimas; negalėjimas dalyvauti renginiuose, įskaitant konkursus, akcijas ir kitus rinkodaros veiksmus. Kitais atvejais asmens duomenų teikimas gali būti įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, jei tai numatyta įstatyme arba sutarties nuostatose.
 • Duomenų valdytojui tvarkant asmens duomenis, automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, nevykdomas.
Nėštumo vadovasNėštumo vadovas Vadovas po kūdikio gimimoVadovas po kūdikio gimimo

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Jūsų naršyklėje esančius duomenis arba slapukus naudojame siekdami pritaikyti mūsų svetainę jūsų individualiems poreikiams ir pagerinti naudojimosi ja patogumą, analizuoti svetainės veiklą, tokiu būdu padedant sustiprinti mūsų rinkodarą bei pardavimus, ir rodyti individualiems poreikiams pritaikytus skelbimus, pagrįstus informacija apie jūsų interesus (įskaitant jūsų veiklą mūsų svetainėje arba kitose svetainėse), ir jūsų buvimo vietą. Žemiau jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus, kad blokuotumėte kai kuriuos arba visus slapukus.

Slapukų politika » Smulkesnė informacija

1. Paslauga automatiškai nerenka jokios informacijos, išskyrus slapukuose esančią informaciją.

2. Slapukų failai (vadinamieji slapukai) - tai IT duomenys, tiksliau - tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugos Naudotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis Paslauga. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.

3. Subjektas, kuris įrašo slapukus į Paslaugos Naudotojo galinį įrenginį ir gauna prieigą prie jų, yra Paslaugos teikėjas TZMO SA, kurio registruotos buveinės adresas: Żółkiewskiego 20/16, 87-100 Torunė.

4. Slapukai naudojami šiais tikslais:

a) Paslaugos turinio pritaikymui Naudotojo poreikiams ir svetainių naudojimo optimizavimui; visų pirma, šie failai leidžia atpažinti Paslaugos Naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti svetainę, pritaikytą individualiems poreikiams;

b) statistikos, padedančios suprasti, kaip Paslaugų Naudotojai naudojasi konkrečiomis interneto svetainėmis, rengimui, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;

5. Paslaugoje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: seanso slapukai ir nuolatiniai slapukai. Seanso slapukai - tai laikini failai, kurie saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. Nuolatiniai slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje tiek laiko, kiek nurodyta slapukų failų parametruose, arba tol, kol Naudotojas juos ištrina.

6. Teikiant Paslaugą naudojami šių tipų slapukai:

Vardas Domenas Tipas Trukmė
_fbp .bellahappy.lt/lt_LT Advertisement 3 months
smvr .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 10 years
smuuid .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 10 years
_ga .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 2 years
_gid .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 minute
_smvs .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 day
_hjFirstSeen .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony bellahappy.lt/lt_LT Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. Daugeliu atvejų programinė įranga, naudojama svetainėms naršyti (interneto naršyklė), leidžia saugoti slapukus Naudotojo galiniame įrenginyje pagal numatymą. Paslaugos Naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Šiuos nustatymus visų pirma galima pakeisti taip, kad interneto naršyklės nustatymuose būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas arba informuojama apie kiekvieną jų išsiuntimą Paslaugos Naudotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

8. Paslaugos Teikėjas informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Paslaugos puslapiuose prieinamoms funkcijoms.

šaltinis: http://wszystkoociasteczkach.pl

Išsaugokite pasirinkimą Sutinku su visais