Atidaryti mobilųjį meniu

Teisinis įspėjimas

Internetinės svetainės www.bellahappy.lt naudojimosi taisyklės
1. Sąvokos

1.1. Svetainė – internetinė svetainė adresu www.bellahappy.lt, kurios naudojimosi tvarką nustato šios Taisyklės. 

1.2. Taisyklėsšios Svetainės naudojimosi taisyklės; 

1.3. Elektroninės prekybos taisyklės – taisyklės, nustatančios Svetainėje nurodytų prekių pirkimo – pardavimo taisykles ir kitas su elektronine prekių prekyba susijusias sąlygas, kurias viešai skelbia Pardavėjas Tinklapyje Sidabra (www.sidabra.lt.). 

1.4. PardavėjasUAB TZMO Lietuva, juridinio asmens kodas 302704593, buveinės adresas Savanorių pr. 276-201, LT-50200 Kaunas.

1.5. Tinklapis Sidabra – Pardavėjo administruojama ir valdoma elektroninė parduotuvė  www.sidabra.lt, kurioje yra parduodamos prekės. 

1.6. Svetainės valdytojas – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. kurios buveinė yra Torunė, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė, registruota Torunės apylinkės teisme, Nacionalinio teismų registro VII komercinis skyrius, KRS numeris 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, 2010. Svetainės valdytojas tik valdo ir administruoja Svetainę ir atlieka kitas su Svetainės valdymu, naudojimu ir disponavimu susijusias funkcijas. Svetainės valdytojas nelaikomas prekių Pardavėju. 

1.7. TurinysTaisyklės ir kita informacija (tekstinė, vaizdinė, grafinė ir kita), patalpinta Svetainėje.

1.8. Naudotojasasmuo (juridinis ar fizinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine. 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Svetainę ir jos Turinį administruoja Svetainės valdytojas, kuris atsako tik už Svetainės tinkamą veikimą ir (ar) jos administravimą. Svetainė ir jos Turinys laikoma autorine Svetainės valdytojo nuosavybe ir yra saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2.Šiomis Taisyklėmis yra nustatyta Svetainės naudojimo tvarka, Svetainės Turinio naudojimo teisės ir pareigos bei Svetainės valdytojo ir Naudotojo teisės, pareigos ir atsakomybės sąlygos. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Svetainės Naudotojams. 

2.3. Naudotojui, ketinančiam įsigyti Svetainėje nurodytas prekes, papildomai taikomos Elektroninės prekybos taisyklės, viešai skelbiamos Pardavėjo administruojamame Tinklapyje Sidabra. Naudotojas, ketinantis įsigyti prekes per Pardavėjo administruojamą Tinklapį Sidabra, privalo susipažinti su Elektroninės prekybos taisyklėmis, kurios laikomos privaloma ir neatsiejama prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp Naudotojo (kaip prekių pirkėjo) ir Pardavėjo (kaip prekių pardavėjo), dalimi.

2.4. Naudotojas, naudodamasis Svetaine, besąlygiškai patvirtina, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas, kuris siekia užsisakyti prekes, besąlygiškai patvirtina, kad papildomai susipažino ir su Elektroninės prekybos taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

2.5. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš šių Taisyklių sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.

3. Intelektinės nuosavybės teisės

3.1. Visas šios Svetainės Turinys yra laikomas kūriniu, kaip jis apibrėžtas teisės aktuose ir yra saugomas. Jokia Turinio dalis negali būti dauginama, platinama, publikuojama, modifikuojama ar kopijuojama jokiu būdu (įskaitant, bet neapsiribojant elektroninį, mechaninį ar kitokį būdą) be išankstinio raštiško Svetainės valdytojo sutikimo.

3.2. Svetainės valdytojas nesuteikia šios Svetainės Naudotojams jokių licencijų ar teisių į kūrinius, saugomus autorių teisių. Nė viena iš šių nuostatų negali būti aiškinama kaip suteikianti teisę ar kitu būdu suteikiant teisę naudoti bet kokias Svetainės valdytojui priklausančias intelektinės nuosavybės teises. Bet kokie autorių teises pažeidžiantys veiksmai yra draudžiami.

4. Prekių ir kiti ženklai

4.1. Visi prekių ženklai, prekių pavadinimai, logotipai, grafinis dizainas ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, tokios kaip patentai ar pramoninis dizainas, naudojami arba pateikiami šioje Svetainėje, yra Svetainės valdytojo arba trečiųjų šalių nuosavybė ir yra įstatymų visame pasaulyje. Šiame punkte nurodytus prekių ir (ar) kitus ženklus naudoti be išankstinio raštiško Svetainės valdytojo sutikimo yra draudžiama.

5. Svetainės naudojimo ir Svetainės valdytojo atsakomybės sąlygos

5.1. Svetainės valdytojas Svetainėje neparduoda jokių prekių ir (ar) kitokių paslaugų. Svetainės valdytojas negali būti laikomas prekių ir (ar) paslaugų pirkimo-pardavimo šalimi su jokiais Naudotojais ir (ar) kitais vartotojais, kurie sudaro prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis per Tinklapį Sidabra ir neprisiima jokių iš tokių sutarčių kylančių teisių ar pareigų. 

5.2. Visi ginčai dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir (ar) susiję su ja, sprendžiami Elektroninės prekybos taisyklių nustatytomis sąlygomis ir tvarka tarp Pardavėjo ir Naudotojo.

5.3. Svetainės valdytojas negarantuoja, kad Svetainė ar su ja susijusios svetainės (pavyzdžiui, Tinklapis Sidabra) bus visada pasiekiamos Naudotojams. Svetainės valdytojas pasilieka teisę iš anksto neįspėjęs pakeisti ar sustabdyti Svetainės veiklą ir (ar) atskiras jos funkcijas. Svetainės valdytojas neprisiima atsakomybės, jei dėl bet kurios priežasties Svetainė taptų Naudotojams neprieinama ir (ar) kitu būdu nepasiekiama. 

5.4. Svetainės valdytojas neatsako už žalą, atsiradusius dėl prieigos prie Svetainės, tinklo ir paslaugos nutrūkimo, kompiuterinės sistemos klaidų, sukeltų virusų ar bendravimo elektroniniu paštu.

5.5. Svetainės valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti naudojimosi Svetaine teises, jos turinį ir šias Taisykles. 

5.6. Bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. Svetainės valdytojas imasi priemonių, siekdamas užtikrinti, kad visa Svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli, tačiau negarantuoja dėl visos pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo ar teisingumo. Svetainės valdytojas jokiomis aplinkybėmis neatsako už su šia Svetaine, joje patalpinta informacija ar jos naudojimu susijusius Naudotojo patirtus nuostolius, išlaidas ir negautą pelną, susijusį su galimu arba faktiniu naudojimusi Svetaine.

5.7. Svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas, trečiųjų šalių palaikomas interneto svetaines (pavyzdžiui, Facebook, Youtube, Instagram ir kitas), įskaitant, bet neapsiribojant, nuorodos į Pardavėjo administruojamą Tinklapį Sidabra. Svetainės valdytojas nevykdo aktyvaus šių svetainių turinio stebėjimo ir neatsako už pateikto turinio ir informacijos tikslumą ar paslaugų kokybę, taip pat už šių nuorodų funkcionalumą. Svetainės valdytojas taip pat neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių veiksmus. Už tokiose svetainėse atliekamas operacijas, jose vykdomą rinkodarą ir talpinamą medžiagą atsako kiekvienas prekių ar paslaugų pardavėjas atskirai.

5.8. Svetainės valdytojas turi teisę pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas, susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu ir (ar) kylančias iš jų, įskaitant, bet neapsiribojant, ir Svetainės administravimo teises tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo.

5.9. Svetainės valdytojas turi teisę bet kuriuo momentu ir be papildomo įspėjimo Naudotojams apriboti galimybę arba visiškai uždrausti naudotis Svetaine, jei nustatomi šių Taisyklių pažeidimai ir (ar) kitas Svetainės valdytojo vertinimu netinkamas Naudotojo elgesys. 

6. Svetainėje teikiamos paslaugos, funkcinės savybės

6.1. Prenumeratos paslauga. Naudotojas turi teisę gauti Svetainės valdytojo teikiamą informaciją apie Svetainę ir jos Turinį. Svetainės valdytojas savo nuožiūra pasirenka medžiagos siuntimo dažnumą ir (ar) nustato kitas informacijos pateikimo sąlygas. Svetainė neatsako už prašomos informacijos nepateikimą dėl objektyvių, nuo Svetainės valdytojo nepriklausančių priežasčių.

6.2. Galimybė siųsti užklausą per kontaktinę formą. Svetainėje pateikiama kontaktinė forma, per kurią Naudotojas gali siųsti žinutę/paklausimą Svetainės valdytojui. Pildydamas formą Naudotojas turi nurodyti savo el. pašto adresą. Svetainės valdytojas pasilieka teisę neatsakyti į Naudotojo užduotus klausimus.

6.3. Kitos paslaugos:

6.3.1. Svetainėje gali būti vykdomos lojalumo programos, konkursai ir reklaminės kampanijos, taip pat rinkos ir vartotojų tyrimai. Išsamios jų įgyvendinimo sąlygos gali būti nustatytos kitomis taisyklėmis. Naudotojo dalyvavimas aukščiau paminėtose veiklose bus galima tik užpildžius Svetainės valdytojo nustatytą formą ir sutikus su atitinkamų taisyklių ir (ar) kitų nuostatų sąlygomis;

6.3.2. Kitos Svetainėje teikiamos paslaugos gali būti teikiamos nemokamai, nenustatant minimalios ar maksimalios jų teikimo trukmės. Tačiau prisijungimo prie serverio, kuriame yra teikiama paslauga, išlaidas apmoka Naudotojas. 

6.3.3. Kitomis paslaugomis Naudotojai gali naudotis tik davę sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Naudotojo duomenys Svetainėje tvarkomi pagal sąlygas, nustatytas Privatumo politikoje (https://bellahappy.lt/lt_LT/content/asmenine-informacija).

 
Nėštumo vadovasNėštumo vadovas Vadovas po kūdikio gimimoVadovas po kūdikio gimimo

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Jūsų naršyklėje esančius duomenis arba slapukus naudojame siekdami pritaikyti mūsų svetainę jūsų individualiems poreikiams ir pagerinti naudojimosi ja patogumą, analizuoti svetainės veiklą, tokiu būdu padedant sustiprinti mūsų rinkodarą bei pardavimus, ir rodyti individualiems poreikiams pritaikytus skelbimus, pagrįstus informacija apie jūsų interesus (įskaitant jūsų veiklą mūsų svetainėje arba kitose svetainėse), ir jūsų buvimo vietą. Žemiau jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus, kad blokuotumėte kai kuriuos arba visus slapukus.

Slapukų politika » Smulkesnė informacija

1. Paslauga automatiškai nerenka jokios informacijos, išskyrus slapukuose esančią informaciją.

2. Slapukų failai (vadinamieji slapukai) - tai IT duomenys, tiksliau - tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugos Naudotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis Paslauga. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie gauti, pavadinimas, saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.

3. Subjektas, kuris įrašo slapukus į Paslaugos Naudotojo galinį įrenginį ir gauna prieigą prie jų, yra Paslaugos teikėjas TZMO SA, kurio registruotos buveinės adresas: Żółkiewskiego 20/16, 87-100 Torunė.

4. Slapukai naudojami šiais tikslais:

a) Paslaugos turinio pritaikymui Naudotojo poreikiams ir svetainių naudojimo optimizavimui; visų pirma, šie failai leidžia atpažinti Paslaugos Naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti svetainę, pritaikytą individualiems poreikiams;

b) statistikos, padedančios suprasti, kaip Paslaugų Naudotojai naudojasi konkrečiomis interneto svetainėmis, rengimui, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;

5. Paslaugoje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: seanso slapukai ir nuolatiniai slapukai. Seanso slapukai - tai laikini failai, kurie saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. Nuolatiniai slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje tiek laiko, kiek nurodyta slapukų failų parametruose, arba tol, kol Naudotojas juos ištrina.

6. Teikiant Paslaugą naudojami šių tipų slapukai:

Vardas Domenas Tipas Trukmė
_fbp .bellahappy.lt/lt_LT Advertisement 3 months
smvr .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 10 years
smuuid .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 10 years
_ga .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 2 years
_gid .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 minute
_smvs .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 day
_hjFirstSeen .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony bellahappy.lt/lt_LT Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .bellahappy.lt/lt_LT Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. Daugeliu atvejų programinė įranga, naudojama svetainėms naršyti (interneto naršyklė), leidžia saugoti slapukus Naudotojo galiniame įrenginyje pagal numatymą. Paslaugos Naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Šiuos nustatymus visų pirma galima pakeisti taip, kad interneto naršyklės nustatymuose būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas arba informuojama apie kiekvieną jų išsiuntimą Paslaugos Naudotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

8. Paslaugos Teikėjas informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Paslaugos puslapiuose prieinamoms funkcijoms.

šaltinis: http://wszystkoociasteczkach.pl

Išsaugokite pasirinkimą Sutinku su visais